نشریه علمی، پژوهشی، فناوری البرز

هیئت تحریریه پس از دریافت مقالات اقدام به بررسی اولیه مقاله از لحاظ ساختاری و موضوعی می‌نماید و چنانچه مقاله در بررسی اولیه مورد تایید باشد، برای دبیر تخصصی جهت شروع فرایند داوری ارسال می‌شود.
 نتایج داوری از طریق پست الکترونیکی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید و از طریق حساب کاربری قابل پیگیری خواهد بود.